Уважаеми родители,
 

     ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА РОДЕНИ 2017 г. Е В ЧАСОВЕТЕ 10.00 – 14.00, ПРИ ДИРЕКТОРА НА ДГ.

     МОЛЯ, НОСЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗПЕЧАТАНО ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ

     ЗА ЗАПИСВАНЕ.

 

     УСПЕХ!

 
ДЕТСКА ГРАДИНА №100, РАЙОН “ОБОРИЩЕ”

Директор: Наталия Преславска

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 100

ГР. СОФИЯ, РАЙОН “ОБОРИЩЕ”


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С този Правилник се уреждат: устройството, дейността, организацията и ръководството на детското заведение, условията  за приемане и напускане на децата, организацията на възпитателната работа, воденето на присъствените дни на децата, както и  и медицинското им обслужване.


Чл.2. Детското заведение е открито за деца от 3 години до записването им  в І–ви клас. Децата, навършили 7 години, чиито родители не желаят те да посещават училище, представят документ от диагностичната комисия към РИО на МОН.

Чл. 3. Детското заведение осигурява необходимите условия за физическо, нравствено и социално развитие на децата, гарантира техните права, свободи и сигурност, достойнство и уважение, възпитава ги в дух на мир и толерантност, приобщава ги към българските традиции и културни ценности.

Чл.4. В детското заведение се отглеждат и възпитават деца в пет целодневни групи.ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВОРаздел І

ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ  НА ДЕЦА. ТАКСИ.


Чл.5.

/1/. В детското заведение се приемат деца, класирани в системата ИСОДЗ. Децата да са навършили 3 години при двама работещи родители.

        /2/. Деца, подлежащи на предучилищна подготовка, се приемат през цялата година при наличие на свободни места.

/3/. При записване на децата родителите представят документите, посочени в ИСОДЗ.
/4 /. При отсъствие на децата за повече от 10 дни родителите представят медицинска бележка за ОЗБ и паразити.
 
/5/. Броят на извинените отсъствия и тяхното документиране е регламентиран в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО.


Чл.6. Децата от детското заведение се отписват.

-    По желание на родителите.
-    При записване в първи клас.
-    При незаплащане на такси – 1 месец.
-    При неизвинени отсъствия – 1 месец.


 

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ


Чл. 7. Родителите на децата, които посещават детското заведение, заплащат такси по реда, посочен в чл. 81 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси / обн. ДВ. № 117/10.12.1997 г./ и съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставени от СО - раздел №3, приета с  Решение № 894, по Протокол №93 от 23.11.2006 г.; посл.изм. и доп. с Решение №25 по Протокол №56 от 28.01.2010 г.; изм. и доп. с Решение №26 по протокол №56 от 28.01.2010 г.

Чл.8.

/1/.  Не се заплаща такса при отсъствие на дете поради заболяване, удостоверено с  медицински документ.
/2/. Таксите се заплащат до десето число на месеца при касиера на ЦДГ № 100, който е длъжен да събере сведеня за броя на присъствените дни за всяко дете и наличните документи, установяващи преференциите за пълно или частично освобождаване от заплащане на такса. След просрочване на тези дати се начисляват лихви. След петнадесето число деца с неплатени такси се отстраняват от детската градина до заплащане на дължимите суми.
/3/. На отстраняване подлежат и деца, чиито родители дължат суми за допълнителни педагогически дейности (до заплащането им).


Чл.9. В ЦДГ № 100 могат да се извършват допълнителни педагогически услуги по желание на родителите срещу заплащане, съобразно интересите и потребностите на децата, което родителите декларират писмено.
Раздел ІІ

ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ, ХРАНЕНЕ


Чл.10. Ежедневния прием на децата се извършва от 7.30 ч. до 8.45 ч. Ако се налага, родителите могат да водят децата си и след този час, но закусили и след като предварително са уведомили учителките, но не повече от 3 пъти месечно.

Чл.11. Воденето и вземането на децата от детската градина трябва да бъде съобразено с работното време на ЦДГ №100: от 7.30 ч. до 18.30 ч.

Чл.12. Воденето и взимането на децата от детската градина се извършва от родителите или от упълномощени от тях лица.

Чл.13.

/1/. В детското заведение се приготвя храна според изискванията на СРИОКОЗ, съобразно Рецептурник за рационално хранене.
/2/. Менюто се изработва от комисия в състав: директор, мед.сестра, ЗАТС и готвач.
/3/. Продуктите за приготвяне на храната се получават ежедневно от склада в присъствието на: готвач, домакин, мед.сестра и дежурен учител. Отговорността за количеството и качеството на храната, както и на влаганите продукти носи готвачът.
/4/. Контролът за качеството на храната се осъществява от директора и мед.сестра в съответствие със системата ХАССП.
/5/. От храната ежедневно се оставят проби, които се съхраняват при температура от 0 до 4 градуса по Целзий, в продължение на  48 часа.
/6/. Храната в групите се разпределя и поднася на децата от помощник–възпитателката, под контрола на учителката.
/7/. Директорът, мед.сестра и учителките ежедневно контролират качеството, количеството и консумирането на храната от децата.


 

ДЕТСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМЧл.14. За закаляване и укрепване здравето на децата над три годишна възраст в ЦДГ №100 се организира лагер: зимен, пролетен и летен. Детският отдих и туризъм се осъществява от Ръководството на детската градина в съответствие с Наредба№2/24.04.1997г. на МОН.


Раздел ІІІ.


ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ


Чл.15.

/1/. Родителите на приетите деца помагат на учителите и мед.сестра в осигуряването на оптимални условия за развитието и възпитанието на децата в детското заведение, както и за опазване на здравето и живота им.
/2/. Полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс, Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона за закрила на детето /ДВ бр.48 от 13.06.2000 г.
/3/. Участват в избирането на Родителски актив, Настоятелство и в изпълнение на взетите от тях решения.
/4/. Правят предложения за подобряване на възпитателната работа, материалната база и взаимодийствието със социално-педагогическите фактори.
/5/. Оказват помощ и съдействие за хигиенизирането, подобряването и обогатяването на материалната база, както и за нейното поддържане.Раздел ІV.

РЪКОВОДСТВО


Чл. 16. Детското заведение се ръководи от Директор и Педагогически съвет.

Чл. 17. Директорът ръководи цялостната дейност на детското заведение и го представлява пред всички държавни и обществени органи, организации и лица. Осъществява вътрешен контрол в съответствие с правомощията му, предоставени с нормативни актове, като се отчита пред Педагогическия съвет. При отсъствие на Директора за срок, по-малък от 30 календарни дни, той определя свой заместник от състава на педагогическия екип на детското заведение, определен със заповед.

Чл.18. Директорът е председател на Педагогическия съвет. Той осигурява обсъждането на основни въпроси в съвета, вземането на целесъобразни решения и организира изпълнението им.

Чл.19. Разпорежданията на Директора / писмени и устни / са задължителни за всички служители в ЦДГ № 100.


ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ


Чл.20. Педагогическият съвет е постоянно действащ специализиран орган за управление в детското заведение за обсъждане и решаване на основните въпроси, свързани с организацията и управлението  на детското заведение, за възпитателната работа с децата и тяхното здравеопазване. В състава му се включва и медицинската сестра.


Чл. 21. Педагогическият съвет приема Правилника за вътрешния трудов ред в детската градина, избира формите на обучение, Учебната програма и реда за провеждането им, обсъжда и взема решения по анализа на здравното състояние и физическата дееспособност на децата.

Чл.22. Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от Директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане на най-малко 1/3 от числения  му състав. Решенията му се взимат с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите. Решенията могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство или от началника на РИО на МОН.


НАСТОЯТЕЛСТВОЧл.23.  Настоятелството на ЦДГ №100 е обществен орган за подпомагане дейността на детската градина. Създадено и регистрирано съгласно ЗНП-гл.VІ, ДВ,бр.90/2002 г.

Чл.24. Устройството и дейността на  Настоятелството се уреждат с Правилник.


Раздел V

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ


Чл.25. Медицинското обслужване в детското заведение се осъществява от мед.сестра. Нейната работа е в съответствие с изискванията на Наредба№3/05.02.2007 г.,издадена от Министерство на здравеопазването, обнародвана в ДВ/бр.15 от 2007 г.


Раздел: VІ

ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА РАБОТАЧл.26. Възпитателно-образователната работа в детското заведение се осъществява от педагогическия  персонал чрез творческо изпълнение на ДОИ за ПВП; програмите за възпитателно-образователната работа в детските градини и съгласно насоките на Министерството на образованието и науката.

Чл.27. Животът на децата се организира съобразно възрастовите особености и индивидуалните им потребности, като се осигурява необходимото време за занимания, игри, планирани ситуациии, хранене, разходки, сън и други дейности.

Чл. 28. Обстановката в детската градина се организира така, че да осигури свободен достъп на децата за самостоятелен избор на играчки и материали, на игри и занимания.

Чл.29. Учителките сами преценяват времетраенето на планираните ситуации, съдържанието, средствата и подходите, като стимулират познавателната активност, самостоятелността на избора и свободата на действията; богатството на въображението и умението на детето да се ориентира в динамично променящата се среда; местните естествени
закаляващи фактори; естествените движения и средства, подходящи форми за туристическа дейност. Изготвят седмично и месечно разпределение по образователни направления.

Чл. 30. Подготовката на децата за училище преди постъпването им в І-ви клас е задължителна и се осъществява в подготвителна група.


Раздел VІІ

МАТЕРИАЛНА БАЗА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ


Чл.31. Детска градина №100 се помещава в три сгради: основна - на ул.Велико Търново №2, филиал на ул.Велико Търново № 4 и втори филиал на ул.Марин Дринов № 11.Раздел VІІІ


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. Този правилник се издава от Директора на детската градина на основание чл.181 от КТ и в съответствие със съществуващата нормативна уредба.
§2. Разпоредбите на Правилника са неотменна част от КТ, ЗНП и ППЗНП.
§3. Правилникът влиза в сила в началото на учебната година.
§4. Спазването му е задължително както за служителите на детската градина, така и за родителите на децата, които посещават детското заведение.               НАСТОЯЩИЯТ ПРАВИЛНИК E ПРИЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ