Уважаеми родители,
 

     ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА РОДЕНИ 2017 г. Е В ЧАСОВЕТЕ 10.00 – 14.00, ПРИ ДИРЕКТОРА НА ДГ.

     МОЛЯ, НОСЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗПЕЧАТАНО ОТ ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ

     ЗА ЗАПИСВАНЕ.

 

     УСПЕХ!

 
С Т Р А Т Е Г И Я
 
за развитие на ДГ № 100 “Акад. Пенчо Райков” гр.София
 
през периода 2016 – 2020 година
 
Основна цел :
 
Да осигури високо качество на възпитателно-образователния процес и чрез цялостното изграждане на детската личност, максимално развитие на личния потенциал в зависимост от индивидуалността: стимулиране на творчеството и позитивно отношение към познанието за усвояване на общочовешките и национални ценности, добродетели и култура, за духовно, физическо и социално израстване, здравословен и екологичен начин на живот.
 
Задачи:
 
◘ Повишаване на професионалната квалификация на педагогическия и помощен персонал за овладяване на нови педагогически технологии и осъществяване на качествено образование.
 
◘ Обогатяване формите на педагогическото взаимодействие.
 
◘ Утвърждаване на Детската градина като център на сътрудничество между семейство, община и държавни институции.
 
Средства :
 
◘ Поддържане и обновяване на сградния фонд и МТБ;
 
◘ Високи изисквания към системата за хранене и здравно обслужване в детската градина;
 
◘ Поддържане на високоефективен екип и атмосфера на диалогичност.
 
Изтеглете пълния текст на стретегията от тук.